ZÁKLADNÉ POJMY Z OBLASTI BPIS

 • Osobný údaj

  Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

 • Spracovávanie osobných údajov

  Spracúvaním osobných údajov vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie

 • Zodpovedná osoba

  Je to osoba, ktorá je prevádzkovateľom IS písomne poverená a ktorá je zodpovedná za dohľad nad dodržiavaním zákonom stanovených povinností.

 • Oprávnená osoba

  Je každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi spracovávanými u prevádzkovateľa v rámci svojho pracovného pomeru alebo obdobného pracovno-právneho vzťahu s prevádzkovateľom. Osobné údaje môže spracovávať len na základe pokynu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. v platnom znení (§21).

 • Dotknutá osoba

  Dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

 • Informačný systém osobných údajov

  Informačný systém, v ktorom sa na vopred vymedzený alebo ustanovený účel systematicky spracúva alebo máspracúvať akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov prístupných podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o informačný systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe (ďalej len „informačný systém“); informačným systémom sa na účely tohto zákona rozumie aj súbor osobných údajov, ktoré sú spracúvané alebo pripravené na spracúvanie čiastočne automatizovanými alebo inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania,

 • Prevádzkovateľ

  Je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; ak účel, prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, prevádzkovateľom je ten, kto je na plnenie účelu spracúvania za prevádzkovateľa ustanovený alebo kto spĺňa zákonom, priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovené podmienky.

 • Zástupcom prevádzkovateľa

  Je každý, kto na území Slovenskej republiky zastupuje prevádzkovateľa so sídlom, organizačnou zložkou, prevádzkarňou alebo trvalým pobytom v tretej krajine,

 • Sprostredkovateľ

  Je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v písomnej zmluve podľa § 8 a v súlade so zákonom NR SR č. 122/2013 Z.z. v platnom znení

 • Tretia strana

  Je každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom poskytujúcim osobné údaje, jeho zástupcom, sprostredkovateľom alebo oprávnenou osobou.

 • Tretia krajina

  Je krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

 • Máte ďalšie otázky?

  Nie je vám jasný niektorý termín? Pokojne sa na nás obráťte e-mailom alebo telefonicky, radi vám všetko podrobne vysvetlíme.