Z TLAČE O BEZPEČNOSTNOM PROJEKTE IS

Denník Pravda, Katarína Šutarová, 23.11.2006

Podnikateľom, ktorí doteraz nezaregistrovali pracovníka pre ochranu osobných údajov, hrozí pokuta do troch miliónov korún. Úrad na ochranu osobných údajov totiž rozbehol kontroly firiem. Zaregistrovať zodpovednú osobu na úrade musia všetky firmy a organizácie, ktoré majú nad päť zamestnancov. Nariadila to vlaňajšia zmena zákona o ochrane osobných údajov. „Pracovníci úradu doteraz vykonali asi 50 kontrol v rámci celého Slovenska. Vo veci pokút sa nemôžem konkrétne vyjadriť, úrad totiž ešte spracúva výsledky kontrol. V jednotlivých prípadoch budeme postupovať individuálne, vydáme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. V prípade menších nedostatkov budú vydané upozornenia na ich odstránenie a v najzávažnejších prípadoch uložíme pokuty," uviedol predseda úradu Gyula Veszelei.

Pri kontrolách podľa neho niektorí podnikatelia vôbec nepoznali povinnosti vyplývajúce zo zákona. Nemali písomne poverenú zodpovednú osobu na dohľad nad ochranou osobných údajov, prípadne ju písomne neoznámili úradu. „Dokonca v niektorých prípadoch podnikatelia ani nevedeli o existencii úradu," doplnil Veszelei.

Niektoré kontrolované firmy síce poverili zodpovednú osobu, nespĺňala však kritériá ustanovené zákonom. Zodpovednou osobou za ochranu osobných údajov nemôže byť štatutárny orgán zamestnávateľa alebo osoba, ktorá je oprávnená konať v mene štatutárneho orgánu. Podmienky nespĺňa ani osoba, ktorá nie je bezúhonná, alebo jej chýba preškolenie.

Podľa skúseností Úradu na ochranu osobných údajov podnikatelia pri oznamovaní poverenej osoby k formuláru zbytočne pripájajú aj výpis z registra trestov či rôzne certifikáty. Výpis z registra a ostatné dokumenty ako napríklad potvrdenia o školení by mali zostať vo firme. Úrad ich bude požadovať len v prípade kontroly. Pri zasielaní formulára stačí, ak na ňom zamestnávateľ podpíše vyhlásenie, že zodpovedná osoba má čistý register a ovláda zákon o ochrane osobných údajov.

Firmy a spoločnosti, ktoré už pred prijatím novely zákona o ochrane osobných údajov spracúvali osobné údaje, boli povinní nahlásiť zodpovednú osobu do 30. júna minulého roku. Nové právnické a fyzické osoby tak musia urobiť pred začiatkom spracovávania údajov.


Denník Pravda, Katarína Šutarová, 31.05.2006

Podnikateľom, ktorí neurčili osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, hrozí pokuta až do troch miliónov korún. Plnenie tejto povinnosti začína v súčasnosti kontrolovať Úrad na ochranu osobných údajov. Podľa novely zákona o ochrane osobných údajov musia totiž zodpovednú osobu nahlásiť úradu všetky firmy s viac ako piatimi zamestnancami. „Doteraz nijaká firma nedostala pokutu za to, že nenahlásila zodpovednú osobu a nezaregistrovala informačný systém. Novela zákona o ochrane osobných údajov však platí už rok a podnikatelia sa stále nezorientovali. Robia tie isté chyby, teda pri kontrolách budú už aj sankcie," uviedol vedúci právneho odboru Úradu na ochranu osobných údajov Jaroslav Humaj. Podľa predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Gyulu Veszeleia inšpektori skontrolujú v druhom polroku najmä prevádzkovateľov, u ktorých je zrejmé, že si neplnili povinnosti.

Inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov môžu kontrolovať firmy iba na základe písomného podnetu - oznámenia. „Na anonymy nereagujeme, len na oznámenie konkrétnych osôb, ktoré sa sťažujú že pri spracúvaní ich osobných údajov bol porušený zákon. Oznámenia podávajú najmä zamestnanci firiem, ktorí sa cítia dotknutí," dodal Humaj.

Kontrolóri majú pri previerke firmy nárok na vstup do jej informačných systémov vrátane počítačových súborov. „Okrem toho budeme zisťovať vedomosti zodpovednej osoby aj formou testu - teda jednoduchými otázkami o zákone a praktickej ochrane osobných údajov. Tak najlepšie zistíme, či danú problematiku ovláda," uviedol Humaj.

Najčastejšie firmy za zodpovedné osoby určujú zamestnancov, ktorí pracujú s osobnými údajmi - napríklad personalistov či mzdových účtovníkov. Podmienkou je, aby poverená osoba mala čistý register trestov a ovládala zákon o ochrane osobných údajov. Mnohé agentúry či právnici ponúkajú o tomto zákone školenia za stovky korún. Podľa zákona však stačí, ak si zamestnanec naštuduje potrebné predpisy aj sám. Zodpovednou osobou za ochranu údajov nemôže byť štatutár zamestnávateľa, napríklad konateľ či riaditeľ.

Podľa Humaja na úrad týždenne prichádzajú desiatky e-mailov a telefonátov s otázkami podnikateľov k zákonu o ochrane osobných údajov. „Bežná je napríklad otázka, či firma poskytujúca služby môže od zákazníkov pýtať rodné číslo, čo však nie je povolené," dodal Humaj.

Ak posielate úradu formulár na registráciu poverenej osoby, nepridávajte k nemu nijaké dokumenty. Výpis z registra trestov alebo napríklad potvrdenia o školení by mali zostať vo firme. Úrad ich bude požadovať len v prípade kontroly. Pri zasielaní formulára stačí, aby na ňom zamestnávateľ vyhlásil, že zodpovedná osoba má čistý register trestov, a že ovláda zákon o ochrane osobných údajov.

Firmy a spoločnosti, ktoré už pred prijatím novely zákona o ochrane osobných údajov, spracovávali osobné údaje, boli povinné nahlásiť zodpovednú osobu do 30. júna minulého roka. Nové právnické a fyzické osoby tak musia urobiť pred začiatkom spracovávania údajov.


Bezpečnostný projekt nemusí stáť veľa peňazí

TREND, Daniel Cvenček, 19.6.2003